HOME PHOTOGRAPHY WORK
Dirk S. Grossmann
Home Photography China Guilin to Yangshuo
 Group Humble Administrator's Garden            Guilin to Yangshuo            Group Guilin   

Hiking from Guilin to Yangshuo

        Guilin

        Dragon Bone Rice Terraces

        Daxu

        Caoping

        Yangdi

        Xingping

        Shitou Cheng

        Jiuxian

        Yangshuo

Langshi
Langshi
    
On the Way to Xingping
On the Way to Xingping

 Group Humble Administrator's Garden     Group Guilin  © 2011 Dirk S. Grossmann